כללי קיזוז הפסדים מניירות ערך

להלן עיקרי כללי קיזוז הפסדי הון מניירות ערך החלים משנת המס 2014 ואילך. יובהר כי בחוזר זה קיימת התייחסות להבט הפיסיקלי בלבד ויתכן ששיקולים עסקיים אחרים יחייבו עיתוי פעולה שונה.

1. כללי קיזוז הפסדי הון שוטפים:-

הפסד הון שוטף לסוגיו השונים בידי יחיד או חברה, אשר מומש משנת המס 2010, ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי לפי העקרונות הקיימים הקבועים בסעיף 92 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") בין אם ההפסד או הרווח נוצרו בנכס בחו"ל, לרבות נייר ערך בחו"ל ובין אם ההפסד או הרווח נוצרו מנכס בישראל, לרבות נייר ערך הנסחר בישראל.

2. קיזוז הפסדי הון שוטפים:-

הפסד הון שוטף מניירות ערך לסוגיהם השונים, אשר מומשו עד שנת המס 2015 ניתן לקיזוז ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד הכנסות מדיבידנד וריבית מניירות ערך אחרים (הן סחירים בבורסה והן שאינם סחירים) בכפוף לכך ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 20%.
• למען הסר ספק, ניתן לקזז הפסד הון שוטף אשר מומש מניירות ערך בידי יחד כנגד דיבידנד רגיל שיקבל היחיד מחברה שבשליטתו (עד לשנת המס 2010 בלבד).
לדעתנו, האמור לעיל חל על דיבידנד רגיל בין שתי חברות ישראליות לאור היותו פטור ממס.
יובהר כי הפסד הון שוטף מניירות ערך לסוגיהם השונים בידי חברה, ניתן לקיזוז גם כנגד הכנסות שוטפות מדיבידנד רעיוני – חברת CFC ודיבידנד ממפעל מאושר.
• הפסד הון ממכירת נכס מחוץ לישראל (שאם היה רווח הון היה מחויב במס בישראל) יקוזז ראשית כנגד רווחי הון בחו"ל והיתרה תקוזז כנגד רווחי הון או שבח מקרקעין בישראל באותה שנה (יתרה שלא קוזזה תקוזז בשנים הבאות בזו אחר זו.
הכנסות מריבית יחויבו בידי יחיד בהתאם לשיעור המס השולי, בכל אחד מהמקרים דלהלן:-

נתבעו הוצאות ריבית כנגד הכנסה עסקית.
הכנסת הריבית מקורה בחבר בני אדם בו היחיד הינו בעל מניות מהותי.
הכנסת ריבית הינה הכנסה עסקית.
במקרים בהם קיימים יחסים מיוחדים בין משלם הריבית לבין מקבלה (כגון: ספק-לקוח, עובד-מעביד ועוד…).
הכנסות מריבית משוק ההון מחויבות בשיעורי מס מיוחדים כפי שנקבעו בהוראות פקודת מס הכנסה ובתקנות, דהיינו 15%, 20%, 25%, 35%.
• קיזוז הפסד עסקי (מעסק או משלח יד) ואפשרות קיזוזו מרווחי הון:-

סעיף 28(א') לפקודת מס הכנסה קובע כי נישום יכול לקזז את ההפסדים מעסקו או משלוח יד כנגד הכנסתו החייבת במס ממקורות אחרים באותה שנת המס. זכות הקיזוז כאן היא רחבה ומאפשרת קיזוז גם מהכנסות פאסיביות לרבות רווחי הון.
סעיף 28(ב') מתייחס להפסד מועבר שלא ניתן היה לקזזו (מעסק או משלח יד) וקובע כי ניתן לקזז ההפסד מועבר כנגד "הכנסה חייבת במס של אותו נישום בשנים הבאות בזו אחר זו מעסק או משלח יד, לרבות רווח הון מעסק או משלח יד".
אין הלכה ברורה לגבי המשמעות של רווח הון בעסק או משלח יד, האם הפרשנות הינה "שמרנית" ורואה ברווחי הון בפעילות של אותו עסק בדיוק או "פרשנות מקלה", המאפשרת לראות בהכנסה פאסיבית הקשורה לעסק באופן שקשורה לרווח הון שנוצר מימוש השקעה עסקית או ממימוש נכס עסקי ולא מימוש השקעה "אחרת".
מומלץ להתייעץ עם מומחי משרדנו בכל סוגיה מקצועית.]]>

WhatsApp chat