ניכוי מס במקור לתושב חוץ

חלק י תשלומים וגביה
פרק ראשון – ניכויים על חשבון המס.
סימן ג' – "ניכוי מתושב חו"ל".
סעיפים 170 – 173 לפקודת מס הכנסה.
כידוע, קיימת חובת ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ בהתאם לסעיפים 170-173 לפקודה. קיימים מספר תנאים שבהתמלאם באופן מצטבר מתגבשת חובת ניכוי המס כאמור.
להלן תמצית תנאים אלה:
*מתבצע תשלום בפועל לתושב חוץ (בכסף או בשווה כסף).
התשלום בפועל הינו הכנסה חייבת בישראל (לדוגמא – שרות שניתן ע"י תושב חוץ ושבוצע בפועל בישראל).
מקריאת ההוראות המדובר בהכנסות מעסק או משלח יד לרבות עסקת אקראי, מדמי שכירות ומתמלוגים.
התשלום אינו מהווה הכנסה מסוג כזה, החייבת בניכוי מס לפי סעיף 164 לפקודה – הכנסת עבודה וכאלה
שרואים אותן כהכנסת עבודה. (כגון: שכר סופרים, שכר אמנים, שכר דירקטורים, שכר ספורטאים) כי אז
קיימת חובת ניכוי מס מהכנסת עבודה.
אין אישור בכתב, על דעת פקיד השומה, כי המס המגיע שולם.
שיעור הניכוי:
אם מקבל התשלום הינו יחיד – 25%.
אם מקבל התשלום חברה, שיעור מס חברות החל בישראל (בשנת 2016 – 25%, בשנים לאחר מכן שיעור ה מס
כפי שיחול בהתאם).
הדגשים:
במקרים בהם קיימת אמנת מס ושיעור המס על פי האמנה נמוך יותר, גוברות הוראות האמנה על הוראות
הפקודה.
חובת ניכוי המס כאמור חלה גם על בנקים. מס הכנסה פרסם בעבר הוראת ביצוע 93/34 בה מפרטים מקרים בהם ניתן להעביר תשלומים לחו"ל ללא קבלת אישור מפקיד השומה כגון: תשלומים עבור יבוא טובין על פי רשימון יבוא. כמו כן נקבע בהוראת ביצוע זו כי בנק יכול לבצע תשלומים לספק בחו"ל עבור שרות שניתן בחו"ל אם התשלום השנתי אינו עולה על 60,000 דולר1. בכל מקרה אחר יידרש המשלם להמציא לבנק אישור מפקיד השומה על גבי טופס הנקרא סמ/114.
בהתאם להוראת ביצוע 34/93 – פטורים התשלומים הבאים מניכוי מס במקור לתושב חוץ:

תשלומי חובה לרשות שלטוניות בחו"ל.
דמי מנוי לכתבי עט בחו"ל.
דמי חבר לארגון בינלאומי.
דמי כניסה והשתתפות בכנסים בחו"ל.
הוצאות פרסום בחו"ל.
השתתפות במכרזים בחו"ל.
תמורה מעסקת מקרקעין (באישור מנהל מס שבח).
מתנות ותמיכות לקרובי משפחה.
עזבונות על פי צו ירושה.
טיפול רפואי בחו"ל.
תמורה ממכירת ני"ע סחירים בבורסה.
העברות ליחיד מוגבל ל – 500$.

העברות "לחברה מיוחדת" שלגביה יוסרו כל המגבלות:
המדובר בחברות הפועלות מעל 5 שנים בתחום עיסוק אחד ומחזור פעילותה עולה על 10 מיליון $ (משך 3 שנים אחרונות) – האישור ניתן ע"י רו"ח2 של החברה ("רו"ח מורשה").
סוגיות נוספות:
1. מהו הדין בעסקה משולבת של טובין ושרותים.
2. מתי נדרש לפנות לפקיד השומה ולבקש אישור.

1 בשנת 2016 בהתאם להוראת הביצוע ניתנה הקלה לתשלומים בגין שרותים כפי שפורטו שניתנו ובוצעו בחו"ל עד לסכום של
250,000 $ למשלם.
2 בכל מקרה של בעיה משרדנו ישמח לעמוד לרשותך במתן הבהרות ובהסדר אישור כנדרש מאת פקיד השומה על פי העניין.

]]>

WhatsApp chat